اخبار

اخبار و رویدادها

استخدام عضو هیأت علمی در گروه حسابداری

استخدام عضو هیأت علمی در گروه حسابداری - مؤسسه‌ی آموزش عالی شهاب دانش استان قم

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی-وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مرحله نخست مشمولان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95-96

مرحله نخست مشمولان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95-96

مواد درسی و منابع آزمون جامع دکتری 95

مواد درسی و منابع آزمون جامع دکتری 95

برنامه هفته پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری 13 الی 24 آذر ماه

برنامه هفته پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری 13 الی 24 آذر ماه

ابلاغ مصوبه شورای دانشگاه در خصوص مقالات دانشجویان دکتری

ابلاغ مصوبه شورای دانشگاه در خصوص مقالات دانشجویان دکتری

اطلاعیه ها

استخدام عضو هیأت علمی در گروه حسابداری

استخدام عضو هیأت علمی در گروه حسابداری - مؤسسه‌ی آموزش عالی شهاب دانش استان قم

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی-وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری

مرحله نخست مشمولان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95-96

مرحله نخست مشمولان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 95-96

مواد درسی و منابع آزمون جامع دکتری 95

مواد درسی و منابع آزمون جامع دکتری 95

برنامه هفته پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری 13 الی 24 آذر ماه

برنامه هفته پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری 13 الی 24 آذر ماه

ابلاغ مصوبه شورای دانشگاه در خصوص مقالات دانشجویان دکتری

ابلاغ مصوبه شورای دانشگاه در خصوص مقالات دانشجویان دکتری

تب دانشگاه علامه

دسترسی