گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۴۴۸۷

دکتری

ارشد

کارشناسی

گروه آموزشی

1)مدیریت بازاریابی

2)مدیریت سیاستگذاری بازرگانی

3)مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

1)بازرگانی بین الملل

2)مدیریت استراتژیک

3)تجارت الکترونیک

4)بازاریابی

1)مدیریت بازرگانی

 2)مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی

1)مدیریت منابع انسانی

2)مدیریت رفتار سازمانی

3)تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

4)تطبیقی و توسعه

1)مدیریت منابع انسانی

2)مدیریت رفتار سازمانی

3)خط مشی گذاری عمومی

4)مدیریت تحول

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

گردشگری

1)بازاریابی جهانگردی

2)برنامه ریزی توسعه جهانگردی

1)مدیریت جهانگردی

2)مدیریت هتلداری

مدیریت جهانگردی

حسابداری

1)حسابداری

2)حسابداری مدیریت

3)حسابرسی

4)حسابداری بخش عمومی

حسابداری

حسابداری

1)مدیریت مالی

2)مالی گرایش بانکداری

3)مهندسی مالی

1) بانکداری اسلامی

2)مالی گرایش بانکداری

3)مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدیریت مالی

مالی و بانکداری

1)مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

2)مدیریت صنعتی کرایش تولید و عملیات

3)مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

1)مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

2)مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

3)مدیریت صنعتی گرایش کیفیت و بهره وری

4)مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مدیریت صنعتی

مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات  

مدیریت تکنولوژی

1)مدیریت فناوری گرایش انتقال تکنولوژی

2)کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

---

مدیریت فناوری و کار آفرینی

---

1)فناوری

2)بازاریابی

3)رفتار سازمانی و منابع انسانی

4)عملیات زنجیره تامین

5)مالی

6)استراتژی

7)سیستم های اطلاعاتی

---

مدیریت کسب و کار ( (MBA