کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۳۴۷

دفتر ریاست

معاونت

مدیر گروه ها

پژوهش

دکترسیدنقوی

2838

آموزشی

2869

حسابداری

2833

خانم طیب نیا

2806

آقای گلی روشن

2838

پژوهشی

2867

مدیریت صنعتی

2850

خانم امینی

2810

تلفن مستقیم-ریاست

فکس-ریاست

44744370

 

 

مدیریت بازرگانی

2845

خانم فارسی

2835

44744357

 

 

مدیریت دولتی

2813

آقای پارسایی

2834

 

 

 

 

مدیریت جهانگردی

2851

 

2893

 

 

 

 

مدیریت مالی و بانکداری

2816

خانم سالم

2839

 

 

 

 

مدیریت کارآفرینی

2923

 

2802

آموزش

تحصیلات تکمیلی

کتابخانه

منشی گروه ها

آقای قاسمی وند

2841

 

2830

بیات

2856

آقای قانع

2832

 

2824

خانم اعظم باقری

2865

آقای لطفی

2852

انبار

2855

خانم فرهادی

2818

خانم دولتی

2820

آقای نورافروز

2854

 

 

خانم حیدری

2822

خانم سوری

2823

آقای دولت آبادی

2852

 

 

خانم کشاورز

2977

 

2821

 

2858

 

 

خانم خدائی

2816

خانم صیادی

 

 

 

 

 

خانم الماسی

2819

خانم ترابی

2825

                         

              

 

 

 

 

خانم شاهسواری

 

خانم حدادی

 

 

 

 

امور عمومی

سمعی وبصری

آبدار خانه

اساتید مدعو

آقای ساعی

2803

آقای رمضان زاده

2974

طبقه همکف

2809

آقای رضا موسوی

2848

 

امور مالی

طبقه اول

2860

آقای سلطانی

2846

آقای بقراطی

2847

خانم کمیجانی

2811

طبقه دوم

2874

 

 

 

 

 

 

آقای بهرام پی

 (کارپرداز)

2849

طبقه سوم

2876

 

 

 

 

 

طبقه چهارم

2871

 

 

اطلاعات

 

 

 

اموردانشجویی

 

 

 

 

2859

 

 

خانم خدائی

 

2816