ارتباط با صنعت و جامعه

تعداد بازدید:۷۲۲

معرفی جشنواره  - جشنواره های پیشین - هیات اجرایی  -فرایند مشارکت و ثبت نام - روشنا 96 - تاریخ های مهم - مسابقه سخنران حرفه ای - حامیان جشنواره -کارگاه ها و سخنرانی ها - نقشه جانمایی شرکت ها  - تماس با ما