سرآمدان اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۵۷۵

اسامی مندرج در فهرست زیر بر اساس معیارهای مشخص 6 گانه که در ادامه اشاره شده است صرفا از اعضای هئیت عملی (بازنشسته و شاغل) دانشکده بوده و این فهرست با اضافه شدن اسامی دانش آموختگان دانشکده قابل تکمیل است:

 

1- چهره ماندگار مدیریت

       دکتر سیدمهدی الوانی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت دولتی)؛ برگزیده در سال 1382

 

2- اساتید نمونه کشوری 

 

     دکتر شمس السادات زاهدی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت دولتی)؛ برگزیده در سال  1378

 

 

    دکتر حسین رحمان سرشت (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت بازرگانی)؛ برگزیده در سال 1386

 

 

   دکتر سید حسین ابطحی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت دولتی)؛ برگزیده در سال 1388

 

 

   دکتر سیدعلی اکبر افجه ای (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت بازرگانی)؛ برگزیده در سال 1395

 

 

 

    دکتر جعفر باباجانی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه حسابداری)؛ برگزیده در سال 1400

 

 

3- برندگان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

 

 مرحوم دکتر یحیی حساس یگانه (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه حسابداری)؛ برگزیده در دو دوره سالهای 1372 و 1385 

 

 

   دکتر جعفر باباجانی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه حسابداری)؛ اثر شایسته تقدیر در سال 1395

 

 

4- اساتید پر استناد در عرصه بین المللی

 

        دکتر مقصود امیری (عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی)؛یک یا دو درصد دانشمندان برترپراستنادجهان برای 7 سال متوالی در سالهای 1395 تا 1401  

 

                           

 

 

5- پژوهشگران برتر کشوری

 

 

  دکتر مقصود امیری (عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی)؛  برگزیده در سال 1390   

 

 

 

   دکتر پیام حنفی زاده (عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی)؛ برگزیده در سال 1398

 

 

           

  دکتر محمدتقی تقوی فرد (عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی)؛ برگزیده در سال 1401

 

 

6- برگزیدگان جشنوارها و عناوین معتبر ملّی و بین المللی

 

  دکتر شمس السادات زاهدی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مدیریت دولتی)؛ برگزیده نخستین جایزه زنان در علم 1397

 /file/download/page/1678519709-dr.pdf  رزومه

 

 

   دکتر علی ثقفی (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه حسابداری)، استاد سرآمد آموزشی کشور 1396