ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۴۳۸۸
نام و نام خانوادگی: میرعلی سید نقوی                  

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 

ایمیل: asnaghavi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392838
 

ریاست دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی