اخبار

اخبار و رویدادها

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه ها

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

اولین همایش معرفی رشته‌های دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 با حضور خانواده ایشان در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد.

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

فراخوان بورس های بین المللی جهت دانشجویان واجد شرایط تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

دسترسی