اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان بورس دانشگاه آتونوما

فراخوان بورس دانشگاه آتونوما

آغاز به کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آغاز به کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه های اراک - بجنورد - سیستان و بلوچستان - باهنر کرمان - هنر اصفهان - صنعتی شیراز - مراغه - کردستان - بم - مالک اشتر

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های یزد- الزهرا - شهید چمران - خلیج فارس- تبریز - شیراز- اصفهان - گیلان - خوارزمی

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه ها

فراخوان بورس دانشگاه آتونوما

فراخوان بورس دانشگاه آتونوما

آغاز به کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آغاز به کار واحد «کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه های اراک - بجنورد - سیستان و بلوچستان - باهنر کرمان - هنر اصفهان - صنعتی شیراز - مراغه - کردستان - بم - مالک اشتر

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های یزد- الزهرا - شهید چمران - خلیج فارس- تبریز - شیراز- اصفهان - گیلان - خوارزمی

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

دسترسی