اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

پذیرش دانشجویان مهمان برای نیمسال تابستان

پذیرش دانشجویان مهمان برای نیمسال تابستان

دکتر قاضی نوری نائینی به سمت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد

دکتر قاضی نوری نائینی به سمت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

بورس تحصیلی کشور ژاپن

بورس تحصیلی کشور ژاپن

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

اطلاعیه ها

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

پذیرش دانشجویان مهمان برای نیمسال تابستان

پذیرش دانشجویان مهمان برای نیمسال تابستان

دکتر قاضی نوری نائینی به سمت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد

دکتر قاضی نوری نائینی به سمت رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منصوب شد

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

بورس تحصیلی کشور ژاپن

بورس تحصیلی کشور ژاپن

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه