اخبار

اخبار و رویدادها

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه صنعتی قم - دانشگاه محقق اردبیلی

بورسیه تحصیلی دولت رومانی

بورسیه تحصیلی دولت رومانی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری مشمول خدمت نظام وظیفه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری مشمول خدمت نظام وظیفه

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه ملایر دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه قم دانشگاه مازندران دانشگاه یزد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه الزهرا

فراخوان شرکت در مدرسه تابستانی آسیا(تایوان)

فراخوان شرکت در مدرسه تابستانی آسیا(تایوان)

اطلاعیه ها

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه تربیت مدرس - دانشگاه صنعتی قم - دانشگاه محقق اردبیلی

بورسیه تحصیلی دولت رومانی

بورسیه تحصیلی دولت رومانی

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت روسیه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری مشمول خدمت نظام وظیفه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری مشمول خدمت نظام وظیفه

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشگاه ملایر دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه قم دانشگاه مازندران دانشگاه یزد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه الزهرا

فراخوان شرکت در مدرسه تابستانی آسیا(تایوان)

فراخوان شرکت در مدرسه تابستانی آسیا(تایوان)

دسترسی