اطلاعیه های آموزش

تعداد بازدید:۳۲۹۰

برنامه ارشد ودکتری  


برنامه دانشکده مدیریت وحسابداری 


اطلاعیه تکمیل پرونده 


اطلاعیه نظام وظیفه 


قابل توجه دانشجویان دکتری 


 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

ضمن آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی، موارد ذیل در خصوص انتخاب واحد می بایست رعایت گردد:

تذکر مهم

کلیه دانشجویان به صورت تمام وقت محسوب شده و موظف می باشند دروس ارائه شده ترم را در هر روز و ساعت هفته، طبق جدول انتخاب واحد، در پروفایل آموزشی خود اخذ نمایند.

انتخاب واحد صرفا از طریق سیستم آموزشی سماء و توسط شخص دانشجو به صورت اینترنتی در زمان تعیین شده انجام می پذیرد، مراجعات خارج از ضوابط به اداره آموزش غیر قابل بررسی می باشد.

ضوابط و مقررات انتخاب واحد

حداقل واحد انتخابی در هر ترم ، 12 واحد درسی می باشد.

دانشجو موظف است طبق برنامه  8 ترم، دروس خود را اخذ نمایدو از انتخاب واحد دروس ترم های بعد اجتناب نماید، در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

رعایت اخذ دروس پیش نیاز الزامی است.

دانشجویان مشروط در ترم ماقبل(معدل زیر 12)، حداکثر 14 واحد درسی می توانند اخذ نمایند.

در زمان حذف و اضافه، دانشجو فقط می تواند با مراجعه به سیستم آموزشی خود، دو درس حذف، دو درس اضافه و یک درس تغییر گروه بدهند و بیش از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست. (حذف و اضافه، اینترنتی و فقط توسط شخص دانشجو انجام می پذیرد. مراجعات غیر ضروری به اداره آموزش غیر قابل بررسی می باشد.)

  6- فقط دانشجویانی  مجاز به اخذ بیش از 20 واحد درسی می باشند که در ترم ماقبل معدل بالای 17 را کسب کرده باشند.          

اداره آموزش