معرفی دفتر ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۱۱۰۶

معرفی

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانامندیهای علمی و فنی در هر کشوری محسوب می‌شوند به همین سبب دیر زمانیست که دانشگاه ها در جهان به یکی از کانون های اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده تبدیل شده اند که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌توانند جامعه و صنایع فعال در آن  را در رسیدن به اهداف عالی خود کمک نمایند.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده مدیریت و حسابداری  دانشگاه علامه طباطبایی در اسفند ماه سال  1393 تحت نظر مستقیم ریاست این دانشکده تاسیس و فعالیت های خود را  به منظور  سازماندهی و نظام مند نمودن ارتباطات دانشکده با بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی  کشور ، استفاده از توانایی­ها و پتانسیل دانشکده برای رفع نیازهای پژوهشی و ارائه خدمات مشاوره­ای به  این سازمانها و ایجاد زمینه­های لازم جهت تولید و رشد دانش مدیریت از طریق انجام پژوهش­های تقاضامحور با در نظرگیری اهداف ملی از یک سو و از سوی دیگر ساماندهی امور کارآموزی دانشجویان در صنعت و ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید، دانشجویان، مدیران، کارشناسان و کارکنان دانشکده آغاز نموده است.

در حال حاضر این دفتر در طبقه دوم ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری مستقر بوده و مسوولیت آن بر عهده جناب آقای دکتر مهدی گودرزی می باشد.