مدیر گروه های دانشکده

تعداد بازدید:۹۱۲۰
نام و نام خانوادگی: وحید ناصحی فر

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ایمیل:

شماره تماس: 48392845
 

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد مرفوع

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

ایمیل: marfou@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392833
 

مدیر گروه حسابداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی حاجیان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی صنایع

ایمیل: hajianheidary@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392850
 

مدیر گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کاظمیان شیروان

مدرک تحصیلی: دکتری 

ایمیل: kazemian@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392813
 

مدیر گروه مدیریت دولتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسن ابراهیمی سرو علیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت مالی

ایمیل:

شماره تماس: 48392814
 

مدیر گروه مالی و بانکداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل قادری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

ایمیل: ghaderi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392851
 

مدیر گروه جهانگردی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محسن مطیعی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی کارآفرینی گرایش فناوری

ایمیل: motiei@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392832
 

مدیر گروه مدریریت فناوری و کارآفرینی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی