معرفی کارشناسان

تعداد بازدید:۱۱۰

کارشناسان امور رساله و پایان نامه

 

سرکار خانم سالم   (شماره مستقیم:48392839)   

 مقطع دکتری   ( مدیریت دولتی -مدیریت بازرگانی-مدیریت جهانگردی)

سرکار خانم مومنی (شماره مستقیم:48392802)  

 مقطع دکتری   ( حسابداری-مالی و بانکداری-مدیریت صنعتی- مدیریت فناوری و کارآفرینی)

سرکار خانم صلواتی (شماره مستقیم:48392893)   

مقطع کارشناسی ارشد (کلیه رشته ها)