اساتید بازنشسته گروه حسابداری

تعداد بازدید:۵۵۳۴

 

 

 

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg
فرخ برزیده
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C.jpg
علی ثقفی
مرتبه علمی : استاد 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
جعفر باباجانی
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D9%84.jpg
موسی بزرگ اصل
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg
یحیی حساس یگانه
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C(1)_2839.jpg
مهدی سدیدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%B2.jpg
صابر شعری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

1635091434-.jpg
محسن خوش طینت
مرتبه علمی : دانشیار
 

 

1635091452-khaleghi.jpg
حمید خالقی مقدم
مرتبه علمی : استادیار
 

 

1635091659-shariat.jpeg
سید مجید شریعت پناهی
مرتبه علمی : استادیار