خلاصه ای از گروه ها

تعداد بازدید:۳۵

گروه های آموزشی

 

مدیریت بازرگانی

مقطع لیسانس:  گرایش مدیریت بازرگانی

مقطع فوق لیسانس:  مدیریت بازاریابی – مدیریت بین الملل – مدیریت استراتژیک – تجارت الکترونیک – مدیریت اجرایی

مقطع دکتری: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  بازاریابی - سیاستگذاری

مدیریت دولتی- شهری و کارآفرینی

مدیریت دولتی

مقطع لیسانس:  گرایش مدیریت دولتی

مقطع فوق لیسانس:  مدیریت تحول  تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی  رفتار سازمانی  منابع انسانی

مقطع دکتری: رفتار سازمانی  منابع انسانی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی  تطبیقی و توسعه

مدیریت شهری

 مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:   مدیریت شهری

مقطع دکتری:-

کارآفرینی

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:   کسب و کار جدید- کارآفرینی  کار آفرینی گرایش سازمانی

مقطع دکتری: -

مدیریت صنعتی

مقطع لیسانس:  گرایش مدیریت صنعتی

مقطع فوق لیسانس:  تحقیق در عملیات- تولید و عملیات- مدیریت فناوری اطلاعات  مدیریت تکنولوژی-  مدیریت کیفیت و بهره وری

مقطع دکتری:  تحقیق در عملیات  تولید و عملیات  فناوری اطلاعات گرایش خدمات و توسعه فناوری  تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت جهانگردی

مقطع لیسانس:  گرایش مدیریت جهانگردی  مدیریت هتلداری

مقطع فوق لیسانس:  بازاریابی  برنامه ریزی

مقطع دکتری: گردشگری

حسابداری

مقطع لیسانس:  گرایش حسابداری

مقطع فوق لیسانس:  حسابداری  حسابداری مدیریت  حسابداری بخش عمومی- حسابرسی

مقطع دکتری: حسابداری

کسب و کار

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  مالی  فناوری  استراتژی- عملیات زنجیره تامین  بازاریابی  رفتار سازمانی  سیستم های اطلاعاتی

مقطع دکتری:-

مدیریت مالی

مقطع لیسانس: رشته مدیریت مالی

مقطع فوق لیسانس:  رشته مدیریت مالی( گرایش  مهندسی مالی و ریسک ، گرایش بانکداری) - رشته  بانکداری اسلامی

مقطع دکتری: رشته مدیریت مالی -  رشته مالی (گرایش مهندسی مالی، گرایش بانکداری)

  

گروه های آموزشی واحد پردیس

 

مدیریت بازرگانی

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  -

مقطع دکتری: سیاستگذاری  بازاریابی  رفتار سازمانی

مدیریت دولتی

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  خط مشی گذاری عمومی  رفتار سازمانی  توسعه منابع انسانی

مقطع دکتری: رفتار سازمانی  منابع انسانی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی  تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  تولید  مدیریت تکنولوژی- تحقیق در عملیات  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

مقطع دکتری:  تحقیق در عملیات  تولید و عملیات  مدیریت فناوری اطلاعات  مدیریت تکنولوژی 

مدیریت جهانگردی

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  بازاریابی  برنامه ریزی توسعه

مقطع دکتری: گردشگری

حسابداری

مقطع لیسانس:  -

مقطع فوق لیسانس:  حسابداری حسابرسی

مقطع دکتری: حسابداری

مدیریت مالی

مقطع لیسانس: رشته مدیریت مالی

مقطع فوق لیسانس:  رشته مدیریت مالی( گرایش  مهندسی مالی و ریسک ، گرایش بانکداری) - رشته  بانکداری اسلامی

مقطع دکتری: رشته مدیریت مالی -  رشته مالی (گرایش مهندسی مالی، گرایش بانکداری)