گروه های آموزشی

 

1. مدیریت بازرگانی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت بازرگانی

مقطع فوق لیسانس: گرایش بازرگانی بین الملل، مدیریت بازاریابی، مدیریت تحول، مدیریت بیمه

مقطع دکتری: گرایش سیاستگذاری بازرگانی، بازاریابی بین الملل، رفتار سازمانی و منابع انسانی

2.مدیریت دولتی-شهری و کارآفرینی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت دولتی

مقطع فوق لیسانس: گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت تشکیلات و روش ها، مدیریت شهری، مدیرریت کارآفرینی

مقطع دکتری: گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تطبیقی و توسعه

3.مدیریت صنعتی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت صنعتی

مقطع فوق لیسانس: گرایش مدیریت تولید، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، تحقیق در عملیات

مقطع دکتری: گرایش مدیریت تولید، مدیریت تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، تحقیق در عملیات

4.مدیریت جهانگردی

مقطع لیسانس: گرایش مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری

مقطع فوق لیسانس: گرایش مدیریت جهانگردی

مقطع دکتری: گرایش مدیریت جهانگردی

5.حسابداری

مقطع لیسانس: گرایش حسابداری

مقطع فوق لیسانس: گرایش مدیریت مالی، حسایداری، حسابرسی

مقطع دکتری: گرایش مدیریت مالی، حسابداری