اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

بورس تحصیلی کشور مالزی

بورس تحصیلی کشور مالزی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-1400

ئانشگاه هنر اصفهان دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان دانشگاه شیراز دانشگاه اشرفی اصفهانی

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون مجازی ترم دوم 99-1398

قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون مجازی ترم دوم 99-1398

جذب نیروی امریه سربازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

جذب نیروی امریه سربازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

اطلاعیه ها

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

فراخوان کارآموز در پژوهشکده بیمه

بورس تحصیلی کشور مالزی

بورس تحصیلی کشور مالزی

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-1400

ئانشگاه هنر اصفهان دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان دانشگاه شیراز دانشگاه اشرفی اصفهانی

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

فراخوان مقاله ویژه نامه کرونا

قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون مجازی ترم دوم 99-1398

قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در آزمون مجازی ترم دوم 99-1398

جذب نیروی امریه سربازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

جذب نیروی امریه سربازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور