رساله دکتری-مدیریت دولتی-آقای علیرضا علیخانزاده

تعداد بازدید:۱۵۹

عنوان: الگوی حکومتداری مبتنی بر اندیشه امام خمینی ره

استاد محترم راهنما: جناب آقای دکتر حسین پور

اساتید محترم مشاور: جناب آقای دکتر قربانی زاده-جناب آقای دکتر رضائی منش

داور داخلی و نماینده محترم پژوهشی: جناب آقای دکتر اصلی پور

داور داخلی :جناب آقای دکتر رودساز

داور خارجی: جناب آقای دکتر رضائیان


لینک دانلود فایل