ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
1 محمدجواد محقق نیا مالی بانکداری اسلامی ارتباط صنعت وبانکها   بهینه سازی تامین مالی بخش صنعت وصنعت خودرو
بانکداری ایران  
بازار سرمایه اسلامی  
بازار سرمایه
2 امیر حسین ارضاء حسابداری و مالی و بانکداری اسلامی بازار سرمایه بورس مهندسی مالی  
ابزارها و نهادهای مالی فرابورس مدیریت مالی بنگاه ها
هلدینگ کارگزاری سرمایه گذاری
سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ابزارها و نهادهای مالی
مهندسی مالی
             
3 محمدعلی دهقان دهنوی مالی وبانکداری بانکداری مدیریت ریسک نقدینکی بانکداری مدیریت ریسک
فناوره های مالی مدیریت منابع و مصارف اقتصاد خرد مدیریت منابع ومصارف
مدیریت ریسک   مدیریت ریسک  
     
4 مصطفی سرگلزایی مالی مدیریت ریسک بانکی پروژه های ریسک بانک های مختلف مدیریت ریسک انجام دوره های آموزشی
مدلهای کلان اقتصاد سنجی اقتصاد سنجی مالی مدیریت ریسک
  اقتصاد خرد بهینه سازی مالی برای بانکهای مختلف
  بهینه سازی مالی  
5            
 
6 مسلم پیمانی حسابداری مهندسی مالی بورس مهندسی مالی  
مدیریت ریسک مدیریت ریسک
اقتصاد سنجی مالی اقتصاد سنجی مالی
مدلسازی ریاضی مالی مدلسازی ریاضی مالی
سرمایه گذاری سرمایه گذاری
7 محمد مهدی بحرالعلوم مالی تامین مالی داخلی وبین المللی بانکداری سرمایه گذاری مدیریت مالی  
نهادسازی در بازار سرمایه نفت سرمایه گذاری
مدیریت ریسک مشاوره مدیریت سیمنار مالی
مدیریت سبد اوراق بهادار وسرمایه پیمانکاری(ساخت،معدن وفلزات اساسی) مهندسی مالی
ارزشگذاری نیرو
   
      بانکداری اسلامی   بانکداری اسلامی  
      نظام اقتصادی اسلام   اقتصاد کلان  
      اقتصاد کلان   نظام اقتصادی اسلام  
8 محمدرجایی باغ سیائی مالی اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی   پول،ارز وبانکداری  
      عدالت اجتماعی واقتصادی      
      توریع درآمد      
      تورم      
      ابزارها ونهادهای مالی بورس اوراق بهادار ابزارها ونهادهای مالی تحلیل سیستم حسابداری مدیریت
      مهندسی مالی نهادهای مختلف بازار سرمایه شامل  مهندسی مالی بودجه بندی
9 محمدحسن ابراهیمی سروعلیا مالی مدیریت ریسک صندوق های سرمایه گذاری،کارگزاری سبد مدیریت ریسک  
      بازار پول وسرمایه گردان،مشاور سرمایه گذاری،تامین سرمایه بازار پول وسرمایه  
      مدیریت سرمایه گذاری   مدیریت سرمایه گذاری وتحلیل اوراق بهادار