ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
15 صابر شعری آناقیز حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بانک حسابداری صنعتی  بانک
امنیت سیستم بودجه
حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
بهبود فرایند کسب و کار
             
     
     
     
 
1 علی ثقفی حسابداری حسابداری   حسابداری   
2 قاسم بولو حسابداری گزارشگری مالی   تئوری های حسابداری  
راهبری شرکتی صورتهای مالی تلفیقی
بازار سرمایه حسابداری صنعتی 
مدیریت مالی
3 فرخ برزیده حسابداری حسابرسی  دادگستری حسابرسی  
حسابداری حسابداری
مدیریت مالی  مدیریت مالی
ارزیابی  ارزیابی
4 روح اله صدیقی حسابداری سیستم های بهای تمام شده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نظام بودجه بندی عملیاتی وزارت دارایی
حسابداری تعهدی
5 محمد مرفوع حسابداری استانداردهای بین المللی حسابداری   حسابداری مالی  
بازار سرمایه   حسابداری مدیریت
حسابداری و مالی رفتاری   بازار سرمایه
     
     
6 محمدجواد سلیمی حسابداری حسابداری مالی   حسابداری مالی  
بازار سرمایه بازار سرمایه
بازار پول بازار پول
حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی