ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی  تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
1 سید مجتبی محمودزاده مدیریت جهانگردی منابع انسانی مرکز پژوهش های مجلس منابع انسانی خودرو
رفتار سازمانی خودرو رفتار سازمانی قطعات خودرو
سیاستگذاری عمومی آموزش و پرورش سیاستگذاری جهانگردی
سیاستگذاری جهانگردی روش تحقیق
ارزیابی عملکرد مدیریت بهره وری
تعالی سازمانی
فرهنگ سازمانی
مدیریت بهره وری
2 فاطمه یاوری گهر مدیریت جهانگردی بازاریابی خدمات شهری بازاریابی  
رفتار مصرف کننده رفتار مصرف کننده
رفتار سازمانی بازاریابی بین الملل
تئوری و طراحی
بازاریابی بین الملل
3 مهدی کروبی مدیریت جهانگردی تحقیقات در رفتار مصرف کننده جهانگردی هتلداری گردشگری ارتباطات انسانی در گردشگری بهداشت و درمان
انگیزه های گردشگران مقصد رفتار مصرف کننده در جهانگردی
موانع فرهنگی توسعه گردشگری مدیریت ارتباطات در جهانگردی
روان شناسی جهانگردی 
شناخت فرهنگ ملل
5 محمود ضیائی مدیریت جهانگردی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری گردشگری توسعه پایدار گردشگری
گردشگری شهری برنامه ریزی گردشگری
امکان سنجی و ارزیابی طرح های توسعه گردشگری جغرافیای گردشگری
برنامه ریزی شهری 
      پیشرفت های نظری ومتدولوژیکی در ارزیابی قابلیت های مکانی وفضائی روش های کمی وکیفی مطالعات گردشگری کارگاه های آموزشی تربیت مربیان وکارکنان
      تحقیقات فرهنگی واجتماعی گردشگری توسعه گردشگری   گردشگری
      طیف گسترده پروژه های تحقیقاتی برنامه ریزی توسعه،مدیریت وبازاریابی روش های تحلیل موقعیت مکانی و روش های تحقیق در گردشگری
      گردشگری شامل:تغییر آب وهوا، اشتغال و جاذبه ها وفعالیت های گردشگری وضعیت گردشگری صلح وگردشگری
6 حمید ضرغام بروجنی مدیریت جهانگردی مهاجرت، مدیریت زیست محیطی، توسعه   مدیریت مقصدهای گردشگری  
      گردشگری فرهنگی وگردشگری داخلی طراحی مسیر وفعالیت های گردشگری   نام تجاری گردشگری،ارتباطات بازار ورسانه های 
      کارآفرینی در گردشگری   ابعاد والگوی مدیریت وتوسعه گردشگری اجتماعی
      منابع انسانی گردشگری ومهمانداری تهیه برنامه عملیاتی بخش گردشگری فرهنگی  
      رفتار فضایی وزمانی گردشگران الگوی مدیریت گردشگری پژشکی خطرات اجتماعی،سیاسی واقتصادی شیوه های که گردشگری میراث مبین
          تغییرات اقلیمی ارزش های جایگزین و روایت ها است
      بازاریابی در زمینه های خدمات،   بازاریابی در کلیه زمینه ها،روش تحقیق،  
7 ابوالفضل تاج زاده مدیریت جهانگردی بین الملل،صنعتی،گردشگری وغیره) مشاور بازاریابی و مدیر بازاریابی تحقیقات بازاریابی وغیره،رفتار مصرف کننده  
      رفتار مصرف کننده وغیره      
      برنامه ریزی توسعه گردشگری در زمینه های مختلف پژوهشی در صنعت  برنامه ریزی توسعه گردشگری  
      برنامه ریزی منطقه ای گردشگری،با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روستایی  
8 اسماعیل قادری مدیریت جهانگردی برنامه ریزی شهری گردشگری مرکز پژوهشهای مجلس  طرح های امکان سنجی توسعه گردشگری  
      برنامه ریزی روستایی همایش داشته ام