ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
1 فتاح میکائیلی مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت خودرو BPR  
کنترل کیفیت آماری فولاد  TQM
مهندسی سنجه ها و فرآیندها سیمان کنترل کیفیت آماری
مدیریت استراتژیک اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات هزینه های سوئیچینگ
هزینه های سوئیچینگ
2 ایمان رئیسی وانانی مدیریت صنعتی- مدیری فناوری اطلاعات علم داده نرم افزار سیستم های اطلاعات مدیریت  
داده کاوی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
متن کاوی سیستم های پشتیبان تصمیم
هوشمندی کسب و کار داده کاوی
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
3 مقصود امیری مدیریت صنعتی  تصمیم گیری با معیارهای چندگانه صنعت سیمان تصمیم گیری با معیارهای چندگانه  
ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد
کنترل کیفیت  کنترل کیفیت 
مدیریت پروژه مدیریت پروژه 
مدیریت زنجیره تأمین مدیریت زنجیره تأمین
4 سیدرضا سلامی مدیریت صنعتی سیاستگذاری صنعتی صنعت پتروشیمی تکنولوژی و توسعه صنعت آب و برق
انتقال تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت تکنولوژی و نوآوری صنایع خودرو
مدیریت نوآوری فناورانه اقتصاد نوآوری
سیر تغییرات فناورانه
مدیریت انتقال تکنولوژی
زبان تخصصی مدیریت صنعتی
5 محمد نقی زاده مدیریت صنعتی مدیریت همکاری ها و انتقال فناوری زیست فناوری مدل های انتقال  
مدیریت نوآوری  فناوری اطلاعات  مدیریت نوآوری
تجاری سازی فناوری تجاری سازی فناوری
شرکت های دانش بنیان کارآفرینی سازمانی
6 سید سروش قاضی نوری مدیریت صنعتی مدیریت استراتژیک زیست فناوری سیاستگذاری علم و فناوری  
سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی فناوری
کارآفرینی فناورانه مدیریت استراتژیک عملیات
7 لعیا الفت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تأمین چند پروژه مرتبط با موضوعات فوق الذکر مدیریت تولید و عملیات  
مدیریت تولید و عملیات مدیریت زنجیره تأمین
برون سپاری تحقیق در عملیات
مدیریت پروژه مدیریت پروژه 
8 محمدتقی تقوی فرد مدیریت صنعتی مهندسی بانک مهندسی مجدد فرایندها برگزاری دوره های بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک مدیریت دانش برگزاری دوره های مدیریت دانش
تصمیم گیری  بانکداری الکترونیک برگزاری دوره های تصمیم گیری در
مدیریت روش تصمیم گیری  مدیریت
IT  
هوش کسب و کار  
      سیاست گذاری علمی وفنی صنایع دفاع سیاست گذاری علمی وفنی دفاع
      پیش بینی تکنولوژی صنایع الکترونیک ومخابرات مدیریت تکنولوژی ونوآوری سازمان گسترش
9 سیدحبیب ا... طباطبائیان مدیریت صنعتی آینده نگاری صنایع خودروسازی کارآفرینی هوا فضا
      مدیریت تکنولوژی ونوآوری صنایع هوا وفضا    
      کارآفرینی       
      برنامه ریزی حمل نقل برنامه ریزی تولید تصمیم گیری نگهداری وتعمیرات
      برنامه ریزی شهری برنامه ریزی آموزشی تحقیق در عملیات برنامه ریزی تولید
10 سیدمحمد خاتمی فیروزآبادی مدیریت صنعتی ارزیابی عملکرد   مدل سازی اقتصاد مهندسی
      زنجیره تامین     تصمیم گیری
      تصمیم گیری      
      انتقال تکنولوژی      
      متولوژی مدلهای کسب کار الکترونیک بانکداری مدلهای کسب وکار الکترونیک شرکت های مادر،غدیر
      بانکداری دارویی مدیریت شرکت های مادر سرمایه گذاری خوارزمی
      شبکه های اجتماعی والکترونیک خودرو    
11 پیام حنفی زاده مدیریت صنعتی کسب کار الکترونیک پتروشیمی    
      تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی      
      مدیریت شرکت های مادر      
      تصمیم گیری در شریط عدم قطعیت      
      برنامه ریزی استراتژیک ارتباط صنعت ودانشگاه تحقیق در عملیات  
      کسب و کار نوپا-کارآفرینی-بازنگری  B.P.R مدلسازی کمی درتصمیم گیری  
      فرایندها آموزش در صنعت    
12 محسن ایمانی پور مدیریت صنعتی توسعه منابع انسانی توسعه منابع انسانی    
        برنامه ریزی آموزشی    
        اثربخشی آموزشی    
        تعین نیاز آموزشی در صنعت    
      مالکیت فکری تدوین سند راهبردی انرژی کشور آموزش مبانی مدیریت فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات علمی رکشور
      مدیریت کارآفرینی وراه اندازی کسب کار تدوین سند هوا فضای کشور آموزش مبانی مدیریت مالکیت فکری وزارت صنعت ،معدن وتجارت
13 مهدی گودرزی مدیریت صنعتی مدیریت نوآوری وفناوری بررسی راه کاری توسعه دانشگاه کار آفرینی آموزش مبانی راه اندازی کسب وکار  
      سیاست گذاری علم ،فناوری ونوآوری بررسی وضیعت ثبت اختراعات کشور آموزش مدیریت تحقیق وتوسعه