ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی حوزه‌های علمی مورد علاقه پژوهشی تجربه حوزه‌های پژوهشی در صنعت حوزه‌های علمی مورد علاقه آموزشی تجربه حوزه‌های آموزشی در صنعت
1 سید سعید میرواحدی دولتی- شهری- کارآفرینی کارآفرینی تجربه کارآفرینی و اداره کسب و کار کارآفرینی  
بازاریابی مدیریت ارشد و میانی شرکتهای خصوصی بازاریابی
بازاریابی کارآفرینانه انجام ده ها پروژه داخلی و بین المللی
کسب و کار در حوزه بازاریابی و تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
2 حسین اصلی پور مدیریت دولتی سیاستگذاری و تصمیم گیری عمومی خدمات شهری روش تحقیق سازمان بورس
نظریه های دولت و مدیریت دولتی مطبوعات نظریه های دولت و مدیریت دولتی
روش تحقیق آمیخته و کیفی محیط زیست مدیریت تحول سازمانی
سیاست پژوهی
3 وجه الله قربانی زاده مدیریت دولتی دولت و حکمرانی الکترونیک   روش تحقیق  
روش شناسی تحقیق سیستم های اطلاعات
نظریه های سیستمی تحلیل و طراحی سیستم ها
سیستم های اطلاعات  نظریه های سیستمی
مدیریت دانش
4 غلامرضا کاظمیان مدیریت دولتی مدیریت شهری شهرسازی مدیریت شهری  
سیاستگذاری شهری  برنامه ریزی شهری و منطقه ای
برنامه ریزی شهری و منطقه ای مدیریت توسعه
آمایش سرزمین حقوق شهری و شهرسازی
5 فتاح شریف زاده مدیریت دولتی مبانی نظری مدیریت دولتی و سازمان موارد مذکور در بند قبل نظریه های مدیریت سازمان و دولتی  
الگوها و مدلهای خط مشی گذاری و مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی  
  فلسفه تحقیق و روش شناسی  
6 رضا واعظی مدیریت دولتی الگوهای نظام های اداری تغییر تئوری سازمان تئوری سازمان
ساختار و .... تئوری مدیریت دولتی تطبیقی تئوری مدیریت دولتی تطبیقی
ساختار تئوری ساختار و سازمان نظریه ساختار نظریه ساختار
بهره وری بهره وری
7 میرعلی سیدنقوی مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی HRM مدیریت منابع انسانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت شهری
8 داود حسین پور مدیریت دولتی اجرای خط مشی های عمومی برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی اجرا و ارزشیابی خط مشی های عمومی  مدیریت استراتژیک
کارآفرینی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک در منابع انسانی مدیریت استراتژیک آینده پژوهی
نظریه های خط مشی عمومی کارآفرینی
9 بهروز رضائی منش مدیریت دولتی مبانی فلسفی مدیریت ؟؟؟؟ طراحی استراتژی طراحی ساختار سازمانی    
رفتار سازمانی پیشرفته منابع انسانی    
تئوری های مدیریت پیشرفته فرهنگ سازمانی    
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت      
10 حبیب رودساز مدیریت دولتی سیستم های اطلاعات مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت  
رفتار سازمانی  رفتار سازمانی   
روش تحقیق   روش تحقیق    
کارآفرینی در بستر IT کارآفرینی در بستر IT  
11 سعید زرندی مدیریت دولتی دولتی: مبارزه با فساد اداری- تطبیق و توسعه      
     
کارآفرینی: تأمین مالی کارآفرینی- کسب و کارهای استراتژیک      
     
12 علیرضا کوشکی جهرمی مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی ساختار منابع منابع
    رفتار سازمانی استراتژی رفتار رفتار
    ساختار  منابع انسانی تئوریها تئوریها
    فرایند