• تجربه های آموزشی-پژوهشی و توانمندی های اعضای هیات علمی