• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع خانم زهره محمدی

موضوع پایان نامه:واکاوی سفر های کودکی، منافع ادراک شده،نوستالژی سفر و پیامدهای رفتاری آن

استاد راهنما: دکتر کروبی

استاد مشاور:دکتر ضیائی،پروفسور پیرس

استاد داور: دکتر سعیدی ،دکتر محمود زاده ،دکتر دهدشتی

زمان دفاع:شنبه 22/ 10/ 97  ساعت 8:00

مکان سالن شورای دانشکده