اسامی کارمندان دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 مهناز خدا پرست رئیس آموزش دانشکده 48392841
2 رویا قدیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری رشته های 1.حسابداری 2. مدیریت مالی 3.مدیریت بازرگانی گرایش های (سیاست گذاری ،بازاریابی ،رفتارسازمانی) 4.مدیریت دولتی گرایش های (تطبیقی و توسعه،منابع انسانی،رفتارسازمانی ،تصمیم گیری و خط مش گذاری) 48392825
3 ام البنین کشاورز کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی 48392823
4 فاطمه دولتی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری رشته مدیریت صنعتی گرایش های (تحقیق در عملیات،تولید وعملیات،مدیریت فناوری واطلاعات،مدیریت تکنولوژی،مالی ) 48392820
5 پریسا صیادی مقدم کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات و مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش های (بیمه ،بین الملل ،مدیریت تحول ،بازاریابی ،مدیریت استراتژیک ،تجارت الکترونیک ) 48392802
7 نرگس علیمردانی کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی رشته حسابداری 48392822
8 رویا قدیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری رشته مدیریت جهانگردی و مقطع کارشناسی ارشد رشته های مدیریت جهانگردی و بانکداری اسلامی 48392893
9 عباس رجب زاده کارشناس خدمات آموزشی مقطع کارشناسی رشته های 1.مدیریت بازرگانی 2.مدیریت بیمه و مسئول امتحانات دانشکده 48392818
10 یدالله عطایی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش های (مدیریت تحول،تشکیلات و روش ها،رفتارسازمانی،منابع انسانی،سیستم های اطلاعاتی،خط مش گذاری عمومی) و مسئول ثبت نام مقطع کارشناسی 48392824
11 سیده ریحانه سیدوکیلی رئیس کتابخانه  48392856
12 علی حسین نورافروز کارشناس اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه 48392854
13 اصغردولت آبادی مسئول بخش امانت کتابخانه 48392852
14 سمیه روشن کارشناس فهرست نویسی کتابخانه 48392857
15 کارشناس نشریات ادواری 48392854
16 ویدا طبیب نیا رئیس دفتر پژوهشی 48392806
17 اصغر عبدی کارشناس پژوهشی فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری و فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 48392836
18 میترا امینی سپهر کارشناس پژوهشی و مدیر داخلی فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول 48392810
19 حجت الله پارسایی کارشناس پژوهشی مدیر داخلی مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 48392834
20 زهرا کمیجانی کارشناس امور مالی 48392811
21 رحیم قانع کارشناس خدمات علمی 48392921
22 یوسف رضا احمدی مسئول فناوری اطلاعات 48392881
23 داود مهدیئی رئیس امور عمومی 48392803
24 پرستو صلواتی کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش های (تحقیق در عملیات،تولید و عملیات،مدیریت فناوری اطلاعات،مدیریت تکنولوژی،مدیریت کیفیت جامع )  48392865
25 کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی شهری 48392804
26 حسین مهدیئی مسئول دفتر رئیس دانشکده 48392838
27 کریم قاسمی وند مسئول امور قرارداد های اساتید   48392848
28 کمال گرشاسبی مسئول دفتر مدیر گروه ها 48392832
29
کارشناس بخش امانت کتابخانه  48392853
30 افسانه اخگری کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد رشته های 1.حسابداری 2.حسابداری مدیریت 3.حسابرسی 4. مدیریت مالی 48392821
30 ایرج رنجی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشجویان پردیس 48392830
31 عاطفه خدایی مسئول امور دانشجویی 48392816
32 مهدی سلطانی مسئول امور کلاس ها 48392846
33 یدالله رمضان زاده  سمعی وبصری وآمفی تئاتر 48392974
34 خدیجه باقری  کارشناس پژوهشی و مدیر داخلی فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 48392835