نام و نام خانوادگی: زهره دهدشتی شاهرخ

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

ایمیل: dehdashtishahrokh@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392845

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جعفر باباجانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

ایمیل: babajani@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392833

مدیر گروه حسابداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سید محمد علی خاتمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی صنایع

ایمیل: a.khatami@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392850

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: وجه الله قربانی زاده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها

ایمیل: ghorbanizadeh@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392813

مدیر گروه مدیریت دولتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مسلم پیمانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت مالی

ایمیل: m.peymany@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392814

مدیر گروه مالی و بانکداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی کروبی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

ایمیل: karrobi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392832

مدیر گروه جهانگردی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی