تاریخچه :

در مرداد ماه سال ۱۳۶۰به منظور یکپارچگی بیشتر در رشته های مشابه درمجتمع علوم اداری و بازرگانی برخی از مدارس عالی و دانشکده ها نظیر مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطلاعات، مدرسه عالی مهمانداری و خدمات پرواز، مدرسه عالی ایران زمین، مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج، موسسه عالی حسابداری، موسسه علوم بانکی، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرکز مطالعات مدیریت ایران با هم ادغام شدند و دانشکده مدیریت و حسابداری تاسیس شد. قدمت دانشکده مدیریت و حسابداری در واقع در رشته حسابداری و امور مالی به سال ۱۳۳۶و در رشته بازرگانی به سال ۱۳۳۷و در رشته مدیریت دولتی به سال ۱۳۵۱برمی گردد. این دانشکده در بدو تاسیس در رشته و گرایش های تحصیلی مدیریت (بازرگانی، دولتی، صنعتی)، حسابداری، خدمات بانکی، خدمات پستی، خدمات پرواز، جهانگردی و هتلداری در مقاطع مختلف دانشجو تربیت کرده است.