به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند  

کلاس درس  تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري استاد  پویان فر  یکشنبه مورخه 97/08/27  تشکیل نمی گردد

کلیه کلاسهای استاد   یزدان شناس از تاریخ 97/08/26  الی  97/08/28  تشکیل نمی گردد