اخبار

اخبار و رویدادها

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های یزد- الزهرا - شهید چمران - خلیج فارس- تبریز - شیراز- اصفهان - گیلان - خوارزمی

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

فراخوان کاردانشجویی تخصصی در حوزه خدمات پژوهشی

فراخوان کاردانشجویی تخصصی در حوزه خدمات پژوهشی

اطلاعیه دانشگاه شیراز در خصوص پذیرش دانشجوی ممتاز کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) برای سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه دانشگاه شیراز در خصوص پذیرش دانشجوی ممتاز کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) برای سال تحصیلی 99-98

فراخوان تخصیص پژوهانه (گرنت )در سال 97

فراخوان تخصیص پژوهانه (گرنت )در سال 97

اطلاعیه ها

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد های درخشان)

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی 99-98 دانشگاه های یزد- الزهرا - شهید چمران - خلیج فارس- تبریز - شیراز- اصفهان - گیلان - خوارزمی

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

فراخوان کاردانشجویی تخصصی در حوزه خدمات پژوهشی

فراخوان کاردانشجویی تخصصی در حوزه خدمات پژوهشی

اطلاعیه دانشگاه شیراز در خصوص پذیرش دانشجوی ممتاز کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) برای سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه دانشگاه شیراز در خصوص پذیرش دانشجوی ممتاز کارشناسی در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) برای سال تحصیلی 99-98

فراخوان تخصیص پژوهانه (گرنت )در سال 97

فراخوان تخصیص پژوهانه (گرنت )در سال 97

دسترسی