17- آیین نامه ها و مقررات دانشجویان دکتری پژوهش محور

تعداد بازدید:۱۳

فرم ها و قراردادهای مربوط به تالیف و ترجمه کتاب 

 


 

 

 فرم ها و آیین نامه های مربوط به دانشجویان

 فرم ها و پرسشنامه های طرح پژوهشی 

 آیین نامه و فرم فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان 

 فرم ها و شیوه نامه های برگزاری کارگاه های پژوهشی 

 آیین نامه های دانشجویان ممتاز(نخبگان)

شیوه نامه و فرم برگزاری نشست ها

 آیین نامه و فرم های تشکیل هسته پژوهشی 

 پرسش نامه و فرم های برگزاری همایش ها

 آیین نامه و فرم های برگزاری کرسی های نظریه پردازی و ترویجی 

 آیین نامه تاسیس قطب علمی 

 آیین نامه ها و مقررات دانشجویان دکتری پژوهش محور