کرسی ترویجی تحت عنوان:تاثیر مفاهیم بنیادین حافظه شناختی در مطالعات رفتار مصرف کننده

تعداد بازدید:۱۴۲۰