بخشی از حیاط یک رویداد اثراتی است که برگزاری آن رویداد می گذارد . یکی از اهداف غایی جشنواره روشنا بهبود ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه ،کارورزی و آشنایی دانشجویان با مشاغل مختلف و بازدید های صنعتی است . بهمین سبب در این بخش به عملکرد این جشنواره واثراتی که برگزاری این رویداد در سه دوره گذشته پرداخته می شود.بخشی از اثرات رویداد روشنا مربوط به تعداد دانشجویان جذب شده در شرکت هایی است که در جشنواره حضور داشته اند. امید است این فعالیت ها در سال های آتی تداوم داشته و پیشرفت مستمر حاصل شود.

ضمن قدر دانی از این شرکت ها  در ادامه به معرفی آنها و دانشجویان راه یافته به صنعت می پردازیم .از این میان ، شرکت مشاوره ایلیا از جمله شرکت هایی بود که بیشترین تعداد استخدامی را داشته و گزارش کاملی از جشنواره تهیه نموده اند که در ادامه فایل آن بصورت پیوست قرار گرفته است .

گزارش عملکرد شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در روشنای 97