ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده


شاخص های توان افزایی زنان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی


ستاد مبارزه با مواد مخدر3


اولویت های پژوهشی ستاد مواد مخدر


اولویت های پژوهشی سازمان بهزیستی کشور


سازمان سنجش


ستاد راهبردی توسعۀ علوم و فناوری های شناختی


شرکت آب و فاضلاب استان تهران


شرکت خودرو سازی سایپا


بنیاد مسکن


باغ موزۀ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت


دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر


شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین


وزارت صنعت ،معدن و تجارت (بنگا های کوچک و متوسط)


دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت علوم


بانک شهر


بانک دی


شرکت خودرو سازی سایپا


شرکت ملی نفت ایران


صندوق علمی مشترک راه ابریشم


طرح پژوهشی طراحی نظام قیمت گذاری در زنجیره گندم


طرح پژوهشی ،طراحی و تدوین اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار ...


طرح پژوهشی شناسایی سنجش آثار و تبعات آزادسازی نرخ گندم ...


مرکز ملی  فرش ایران


نیروی انتظامی تهران بزرگ


سازمان زندان ها


شرکت توزیع برق منطقه ای