• جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع 

موضوع پایان نامه:

استاد راهنما: 

استاد مشاور:

استاد داور:

زمان دفاع: