نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر افجه ای

مدرک تحصیلی: دکترای رهبری و رفتار انسانی ومدیریت و توسعه سازمانی

ایمیل: afjahi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392845

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جعفر باباجانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حسابداری

ایمیل: babajani@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392833

مدیر گروه حسابداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تقوا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی توسعه سیستم ها

ایمیل: taghva@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392850

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت گرایش تصمیم گیری

ایمیل: hoseinpour@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392813

مدیر گروه دولتی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد علی دهقان دهنوی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم اقتصادی

ایمیل: dehghandehnavi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392814

مدیر گروه مالی و بانکداری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی کروبی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

ایمیل: karrobi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48392832

مدیر گروه جهانگردی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی