به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس های درس دکتر سید سروش قاضی نوری در روزهای دوشنبه مورخ 96/3/1 و چهارشنبه مورخ 96/3/3 تشکیل نمی گردد.


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ،کلاس درس مدل سازی اطلاعات سازمان استاد پرهام عظیمی روز چهار شنبه مورخه 96/02/13 تشکیل نمی گردد.