به اطلاع دانشجویان گرامی می رساندکلاسهای درس استاد سدیدی از روز یکشنبه تا چهارشنبه مورخه 96/08/21 -  96/08/24 تشکیل نمی گردد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس پول ارز بانکداری استاد رجائی باغ سیائی دوشنبه مورخه 96/8/22 تشکیل نمی گردد.