به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاس درس          ...  استاد ....  روز    ....  مورخه  ...    تشکیل نمی گردد